اپیزود شماره ۱۴: زندان قصر

اپیزود شماره ۱۴: زندان قصر

مکان خاموش این اپیزود ما داستانی دارد به بلندای تاریخ تهران...سیر مسیرتاریخی آن از فتحعلیشاهُ محمدشاهُ ناصرالدین شاه قاجار تا رضاشاه ُ محمدرضا پهلوی و بعدها انقلاب اسلامی را در بر می گیرد....مکانی ست به قدمت پایتخت و سرگذشتی دارد پر از قتل ُ فرار ُ شکنجه ...روایت زندگی های محبوس در یک چاردیواری و کنج های بستهُ سرنوشت های تلخ ُ محتوم ُ انتظار کشیده... زندان قصر روایت تاریخ این مملکت است....داستان زندگی زندانی های معروف، سیاستمداران کهنه کار....از دزد ُ قاچاقچی ُ خلافکار تا مارکسیست ُ کمونیست ُمسلمان دو آتیشه...با این وجود زندان قصر قصه ما مکانی بود ابتدا مفرح ُ شاهانه...جایی برای سرخوشی برای تفریحُ شکار...
اپیزود شماره ۱۴: زندان قصر

درباره‌ی این اپیزود

مکان خاموش این اپیزود ما داستانی دارد به بلندای تاریخ تهران…سیر مسیرتاریخی آن از فتحعلیشاهُ محمدشاهُ ناصرالدین شاه قاجار تا رضاشاه ُ محمدرضا پهلوی و بعدها انقلاب اسلامی را در بر می گیرد….مکانی ست به قدمت پایتخت و سرگذشتی دارد پر از قتل ُ فرار ُ شکنجه …روایت زندگی های محبوس در یک چاردیواری و کنج های بستهُ سرنوشت های تلخ ُ محتوم ُ انتظار کشیده… زندان قصر روایت تاریخ این مملکت است….داستان زندگی زندانی های معروف، سیاستمداران کهنه کار….از دزد ُ قاچاقچی ُ خلافکار تا مارکسیست ُ کمونیست ُمسلمان دو آتیشه…با این وجود زندان قصر قصه ما مکانی بود ابتدا مفرح ُ شاهانه…جایی برای سرخوشی برای تفریحُ شکار…

نویسندگی و کارگردانی: رامیار منوچهرزاده
دستیار کارگردان: نگین فیروزی
دستیاران تحقیق: نگین فیروزی، محسن عباسی
گویندگان: نگین فیروزی، محسن عباسی
تدوین صدا: فرزانه رضایی
مشاور پژوهشی: فرزانه ابراهیم زاده
ساخت موشن: عاطفه خدابخش
ساخت و تنظیم موسیقی: محمد برزیده و آیدین انزابی‌پور
طراحی و ساخت هویت بصری: استودیو ملی
ساخت گرافیک: نرگس فداکار
انتشار و پشتیبانی فضای مجازی: حسین دیده بان و محمد حدادی

اسناد مرتبط با این اپیـزود